r

Nhiệm kỳ mới – Thắng lợi mới

Thứ ba - 29/09/2020 09:23

Sau 3 ngày diễn ra (25-27/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công rực rỡ, trong niềm hân hoan, mong chờ của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội hoàn thành đầy đủ, toàn diện 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gồm 53 đồng chí với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Đây là những đồng chí tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, đạo đức, có tâm, có tầm để gánh vác trọng trách to lớn, nặng nề mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao phó.

Qua ba ngày diễn ra, Ðại hội làm việc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", nghiêm túc, khoa học, các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Ðảng bộ, nhân dân toàn tỉnh, tập trung trí tuệ thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, có nhiều hiến kế cho tỉnh đóng góp vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, phương hướng, quyết sách trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc".

Ðại hội thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển với 5 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược: (1) Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, công nghệ thông tin, viễn thông, cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế. (2) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh là khâu đột phá, cấp bách; gắn chặt với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định sự thành công trước mắt và chiến lược. (3) Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Ba là, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; giải quyết đồng bộ và có hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp theo hướng: (1) Phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. (2) Phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường. Tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh; phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng theo quy hoạch. (3) Phát triển kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao. (4) Phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực và xây dựng thương hiệu của tỉnh, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế. (5) Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Năm là, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh.

Cùng với đó là 3 khâu đột phá: Một là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Hai là, đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể. Ba là, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Đại hội thống nhất thông qua 15 đề án, chương trình trọng điểm với những nhiệm vụ thường xuyên và giải pháp lớn. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng tỷ lệ thu nội địa. Phấn đấu thu ngân sách nội địa tăng bình quân khoảng 10%/năm cho cả giai đoạn 2021-2025; thu xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu Trung ương giao; tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách địa phương bình quân 5 năm đạt trên 50%.

Tin tưởng rằng, với lực đẩy mạnh mẽ là những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào đã đạt được trong nhiệm kỳ trước về hạ tầng giao thông đồng bộ như Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai; thu ngân sách nhà nước nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước; nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư, tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế; cùng bộ mặt đô thị đổi thay từng ngày; cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, hiệu quả; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, nhanh chóng; cùng sự đoàn kết, đồng lòng, tập trung trí tuệ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ninh sẽ vững bước, tự tin trên chặng đường mới, thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu, chỉ tiêu, đề án, chương trình mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

(Nguồn: http://baoquangninh.com.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay6,159
  • Tháng hiện tại174,985
  • Tổng lượt truy cập9,701,732
chay trai
qc chay phaiii
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây