r

Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020

Thứ ba - 13/03/2018 16:12

LTS: Ngày 12/3/2018, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành Nghị quyết số 32-NQ/ĐU “về lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020”. Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam xin đăng toàn văn Nghị quyết như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2017 của Đảng ủy Khối DNTW về “nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW đến năm 2020”; Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020”;

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định 2006/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW tại Tập đoàn với trọng tâm là thực hiện Quyết định số 2006/QĐ-TTg nhằm đạt mục tiêu “Xây dựng Tập đoàn TKV thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, vừa đảm bảo lợi ích của Chủ sở hữu, vừa đảm bảo lợi ích của người lao động và cộng đồng nhằm phát triển bền vững”.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra, đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả. Đồng thời phải đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nhà nước giao (theo Quyết định số 98/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn TKV), qua đó góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát triển bền vững Tập đoàn.

- Phát huy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của công nhân mỏ, sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn và sự phối kết hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương có liên quan để tổ chức sản xuất kinh doanh và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn đạt hiệu quả.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong quá trình tái cơ cấu từ Tập đoàn đến các đơn vị để thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ

Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu Tập đoàn theo Quyết định số 2006/QĐ-TTg:

- Giữ vững các ngành nghề kinh doanh chính: than, khoáng sản - luyện kim, điện, vật liệu nổ công nghiệp; và các ngành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính (cơ khí; hóa chất; vật liệu xây dựng; quản lý khai thác cảng; vận tải, kho bãi; xây dựng công trình mỏ, dân dụng, công nghiệp, giao thông; thăm dò, khảo sát địa chất; khoa học công nghệ và đầu tư; giám định hàng hóa; đào tạo, y tế; phòng ngừa, ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố mỏ; hoạt động bảo vệ và hoàn nguyên môi trường).

- Thực hiện việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ.

- Thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn, tăng vốn, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, sắp xếp lại tổ chức một số đơn vị theo Đề án.

- Đẩy mạnh xây dựng mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao.

Đồng thời với tái cơ cấu, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm, nỗ lực cao nhất hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng năm và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU, ngày 08/8/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về việc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Tập đoàn TKV.

2Các giải pháp chủ yếu

2.1. Các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, nghị quyết, chương trình hành động, đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch tái cơ cấu của đơn vị mình đã được HĐTV Tập đoàn phê duyệt nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Tập đoàn hiểu rõ, từ đó tạo sự đoàn kết, đồng thuận để phấn đấu thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu Tập đoàn và đơn vị giai đoạn 2017 - 2020.

2.2. Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2006/QĐ-TTg với phương châm: Thận trọng, khẩn trương, đồng bộ, triển khai phương án tổng thể theo đúng quy trình, thủ tục và không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, triển khai đến đâu ổn định ngay tình hình và duy trì mọi mặt hoạt động của đơn vị đến đó.

Triển khai công tác chuẩn bị để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn theo kế hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt; chỉ đạo xây dựng phương án, đề án, kế hoạch, lộ trình thực hiện việc sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị và thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn,... theo Quyết định 2006/QĐ-TTg phải đảm bảo ổn định, hiệu quả, tiến độ thời gian và đúng quy định của pháp luật.

2.3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hoàn thiện chiến lược, quy hoạch phát triển than, khoáng sản, điện, hóa chất và các lĩnh vực liên quan sát với tình hình mới để khi cần thiết trình cấp có thẩm quyển xem xét điều chỉnh quy hoạch phát triển giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn 2030 của Tập đoàn phù hợp với điều kiện phát triển của Tập đoàn sau khi thực hiện Đề án tái cơ cấu.

2.4. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về công tác quản trị doanh nghiệp, trong đó tập trung:

- Căn cứ Đề án tái cơ cấu TKV và Điều lệ mới của Tập đoàn tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình bộ máy tổ chức của chuyên môn, các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong Tập đoàn đảm bảo tinh gọn, đúng hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn.

- Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tài chính, kế toán, công tác đầu tư, quản trị chi phí, quản trị tài nguyên, công tác an toàn lao động; công tác môi trường để tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục các giải pháp để thực hiện tái cơ cấu và tinh giản lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ. Tiếp tục cải cách cơ chế tiền lương theo hướng tập trung nguồn để tăng tiền lương sản phẩm hàng tháng nhằm tạo động lực cho người lao động, giảm tối đa việc bổ sung, phân phối lại tiền lương vào các dịp lễ, tết có tính bình quân, “cào bằng”.

- Chăm lo, đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đổi mới và đáp ứng cho sự phát triển hiệu quả, bền vững của Tập đoàn và các đơn vị. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở, đi lại và thu nhập cho người lao động.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng xuất lao động trong Tập đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu  quả Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, ngày 02/03/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến 2030. Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để giảm thiểu tai nạn lao động và các vụ sự cố nghiêm trọng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các công trình về môi trường (chống bụi, xử lý nước thải, xử lý khí thải, bãi đổ thải, trồng cây...).

2.5. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp trên, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, các đối tác bạn hàng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020.

2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng; đồng thời phát huy dân chủ, quyền làm chủ và vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì và phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh, các tổ chức Đảng cấp trên cơ sở có liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết, triển khai trong toàn Tập đoàn.

- Công đoàn TKV, Đoàn thanh niên Than Quảng Ninh, Đoàn thanh niên Cơ quan TKV căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết này; tổ chức động viên đoàn viên, hội viên, CNVC và người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018.

- Cấp ủy các công ty con, đơn vị trực thuộc căn cứ vào chỉ đạo của Tập đoàn, xây dựng nghị quyết của chi, đảng bộ cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tái cơ cấu của đơn vị, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị về Đảng ủy Tập đoàn (qua Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn).

- Các Ban xây dựng Đảng và UBKT Đảng ủy Tập đoàn, các Ban chuyên môn của TKV căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì, phối hợp với Ban TCNS và các Ban có liên quan tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo định kỳ./.

(Nguồn: Vinacomin.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,867
  • Tháng hiện tại222,789
  • Tổng lượt truy cập9,749,536
chay trai
qc chay phaiii
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây